skip to Main Content

טבת > מילים, מילים

הדיבור הוא בסיס לקיום החברתי האנושי, והאדם חייב לו גם את כל התפתחותו התרבותית. לא במקרה, על פי התורה, העולם נברא במאמרות. הדיבור והשפה מתקשרים לחודש טבת שבו מציינים שני ימים הקשורים לשפה העברית: י' בטבת הוא יום הולדתו של המשורר והסופר הלאומי חיים נחמן ביאליק; וכ"א בטבת הוא יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, והוא הוכרז "יום הלשון העברית". בהשראת שני ימים אלו נעסוק בחודש זה בנושא בשפה העברית בפרט ובמילים ובתקשורת בכלל.

arrow1
3075858881

יום הולדתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק חל בעשרה בטבת ומצוין במערכת החינוך. השיר שבת המלכה הוא בין השירים מוכרים ביותר שלו.

אליעזר בן יהודה

אנו מדברים כיום בשפה העברית לא מעט בזכות פועלו של אליעזר בן יהודה. יום הולדתו – כ"א בטבת – הוא יום הלשון העברית.

מסביב לשנה

כסלו > אור וחושך

חשוון > האחר ואני

תשרי > התחלות

Rosh-Hodesh_Zman3TaliIcon_backrownd

ראש חודש > זמן

אייר > בית

ניסן > שאלות

אדר > גלוי ונסתר

שבט > צמיחה

אלול > התבוננות

אב > עצב

תמוז > מטיילים

סיוון > לימוד

Back To Top