skip to Main Content

אדם בחייו

שירו של יהודה עמיחי מבוסס על פרק ג' בקהלת. בקטע "לכול זמן" מתוך ספר קהלת מודגשת העובדה שכל מצב בחיים מקבל זמן משלו, כלומר לכל דבר יש מקום בעולם. אצל יהודה עמיחי הקטע מעורר רעיון שונה: החיים מורכבים, ולכן מגוון תחושות ומעשים – לעתים גם הפוכים זה מזה – מתקיימים זה בצד זה. ומפני שאין זמן לכול, יש לאחוז את כל הניגודים יחד ולשאת אותם בעת ובעונה אחת.
Back To Top