skip to Main Content

אור וחושך בשלוש יצירות

בשלוש היצירות של שלושת האמנים שנציג לתלמידים, האור והחושך מקבלים משמעויות סמליות שונות, והתלמידים יגלו אותן בעזרת פעילות מתוקשבת. (הפעילות מיועדת לבתי הספר המנויים באתר גלים).

Back To Top