skip to Main Content

אילו משקפיים אתם מרכיבים?

דרך פריזמות שונות נגלים אלינו מראות שונים. המשקפיים שאנו בוחרים להרכיב קובעים את הדרך שבה נראה את המציאות. הפעילות היא מבוא לדיון ומשל לאופן ההסתכלות שלנו על החיים.

Back To Top