skip to Main Content

אנו נושאים לפידים / אהרון זאב

שיר ציוני זה מציג את הציונות כאור המוביל את העם בדרך לבניית הארץ ומביע התנגדות לתפיסה שלפיה ניסים הם שחוללו את השינוי.

Back To Top