skip to Main Content

ארבעת הבנים, ארבעה סיפורים, ארבעה ספרים

לעתים קרובות השאלות שאנו שואלים וגם השאלות שאין אנו שואלים מספרות הרבה עלינו. הרבה מהמידע שיש לנו על ארבעת הבנים המוזכרים בהגדה נובע מהשאלות ששאלו או לא שאלו. בפעילות זו נדון בשאלות אלו: מה מגלות עלינו השאלות שאנו שואלים? עד כמה הן משקפות את אישיותנו?

Back To Top