skip to Main Content

בית – קופסה ולא יותר?

מהו בית? מצד אחד הבית הוא "קופסה", מבנה מלבני שאנו גרים בו, ויש לו שימוש תכליתי. מצד אחר לבית יש משמעות גם במישור הרגשי-חווייתי: אנו קשורים אליו ועליו לא נוותר.
Back To Top