skip to Main Content

"בתים" של חיות בטבע

גם בטבע לחלק מהחיות יש בתים. לעתים הם קבועים, ולעתים הם זמניים או משתנים על פי צורכי החיה וייחודה.
Back To Top