skip to Main Content

גינה בכפפה

זוהי הזדמנות להמחיש לתלמידים שלבים של צמיחה ושוני ודמיון בין צמחים שונים. פעילות זו מתאימה להיעשות בשילוב לימוד על הנבט בשיעורי מדעים.

Back To Top