skip to Main Content

הלשון נמשלה לחץ

לאחר שאמרנו דבר מה פוגעני, אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, ובכך עוסק המשל שלפנינו.

Back To Top