skip to Main Content

המלקטות

כשאנחנו רואים אנשים משולי החברה, אנחנו לעתים קרובות מתעלמים מהם, ולכל היותר מתייחסים אליהם כנחותים. עם גישה זו מתעמתת היצירה.

Back To Top