skip to Main Content

התחלות – דני רובס

התחלות שונות יש בחיי האדם – לידה, גן חדש, אהבה ראשונה, נישואין ושוב לידה. השיר מבטא את המעגליות בחיים ואת ההתרגשות והחשש המלווים כל התחלה.

Back To Top