skip to Main Content

חברים שאפשר לספר להם סוד

את סודותינו הכמוסים ביותר אנחנו יכולים לגלות רק לחבר אמתי. בקטע שלפנינו רמב"ם מתאר את תכונותיו של חבר אמתי, "חבר הביטחון" בלשונו.

Back To Top