skip to Main Content

יצירות מפתיעות

עוד אחד מהמצבים שבהם אנחנו שואלים שאלות הוא כשאנו מבחינים בדבר לא מובן או בדבר הנוגד את ההיגיון ואת המציאות.

Back To Top