skip to Main Content

להיות חלק מקבוצה

קבוצת שייכות היא גורם משמעותי בחיינו. לעתים משייכים אותנו לקבוצה שאיננו חשים חלק ממנה, לעתים אנו רוצים לבחור בעצמנו את הקבוצה אליה נשתייך, ולעתים אנו רוצים להיות לבד…

Back To Top