skip to Main Content

לידה – התחלת החיים

לידה היא נקודת ההתחלה הראשונית ואולי המרגשת ביותר בחיי אדם. נתבונן בשני פסלים המציגים התחלה זו, וננסה לחוש את שמובע בהם.

Back To Top