skip to Main Content

לראות את מצוקת האחר

אנחנו רגילים להתמקד בעצמנו, בעיקר בשעה שמתרחשים אצלנו אירועים מיוחדים. אולם גם אז חשוב להתבונן סביבנו. המדרש מספר על בתו של רבי עקיבא שאפילו ביום חתונתה לא שכחה להתבונן סביבה.
Back To Top