skip to Main Content

לשאול ולהרגיש את האחר

עד כמה אנחנו באמת מקשיבים לאחרים כשהם מספרים לנו על עצמם? הפעילות הבאה מסייעת להקשבה באמצעות טכניקה של העלאת שאלות.

Back To Top