skip to Main Content

לשרוק בחושך / יענקל'ה רוטבליט

ילדים רבים פוחדים בחושך. מה גורם לפחד זה? כיצד אפשר להתגבר עליו? נדון בשאלות האלה בעקבות השיר.

Back To Top