skip to Main Content

מה התחפושות שלי אומרות עליי?

מי באמת מסתתר מאחורי התחפושת? ברוח חג הפורים נהפוך את האותיות חפ"ש ונקבל חש"פ –  שורש המילה להיחשף. האם טמונה אמת במשחק אותיות זה? האם ההתחפשות אינה לפעמים בעצם דרך להיחשף (ביודעין או שלא ביודעין)? הבה נבדוק.

Back To Top