skip to Main Content

מחלוקת

אמרה הומוריסטית אומרת: "אני לא מוכן להתווכח עם מישהו שחושב אחרת ממני". אולם בחיים האמתיים התקשורת וההידברות מזמנות שיח גם עם מי שחושב אחרת מאתנו. שיח כזה חשוב לפחות כמו תקשורת עם מי שמסכים אתנו.

Back To Top