skip to Main Content

מי אתה?

בסיפור חסידי זה הרב אינו רואה בשאלת השוטר שאלה תכליתית אלא שאלה מהותית-קיומית שכל אדם צריך לשאול את עצמו.
Back To Top