skip to Main Content

המחיר של מתנת האש

האש כל כך חיונית ובסיסית בחיי בני האדם, שכל תרבות ותרבות הציעה הסברים למקורה. מקורה של האש בסיפור על פרומתאוס מהמיתולוגיה היוונית הוא אצל האלים. ללא המתנה הזאת היו נידונים בני האדם לכליה. דרך אחת להבין את הסיפור היא לראות איך גם היום אנו משלמים מחיר כבד על השימוש באש – מחיר בריאותי ואקולוגי.

Back To Top