skip to Main Content

פילוסופיה – המקצוע של שאילת שאלות

מכל תחומי הדעת, הפילוסופיה היא המזוהה ביותר עם שאילת שאלות. להלן הצעה לספרות המתאימה לילדים בנושא הפילוסופיה.

Back To Top