skip to Main Content

קלוד מונה – צייר האור

קְלוֹד מוֹנֶה, צייר אימפרסיוניסטי, ביקש לבטא את ההתרשמות שלו מהאובייקטים ומהסצנות שצייר; ההתרשמות שלו השתנתה על פי אור היום המשתנה.

Back To Top