skip to Main Content

שוויון זכויות במגילת העצמאות

בהכרזה על הקמת המדינה הוצהר במגילת העצמאות כי מדינת ישראל תציב את שוויון הזכויות לכל האזרחים כבסיס לפעולותיה. מה המשמעות של הכרזה זו? האם עיקרון זה בא לידי ביטוי במדינה שלנו היום?

Back To Top