skip to Main Content

שווים

נקודות ההתחלה שלנו שונות. משמעות השוויון אינה שנהיה דומים זה לזה, אלא שייתנו לכולנו הזדמנות שווה ויחס שווה.

Back To Top