skip to Main Content

שפה בתנועה

השפה משתנה ללא הרף מפני שהמטרה שלה היא תקשורת, וכך אנחנו ממציאים עוד ועוד ביטויים חדשים לפי רוח הזמן. השפה מושפעת גם משינויים המתרחשים בסביבתה כמו נוכחותן של שפות זרות.

Back To Top