skip to Main Content

שפת הסימנים

יש אנשים שאינם יכולים לתקשר במילים, למשל חירשים-אילמים, והם מתקשרים בדרכים אחרות; החלופה העיקרית לדיבור היא שפת הסימנים.

Back To Top