skip to Main Content

שתי תשובות לאותה השאלה

כאשר אנחנו שואלים שאלות, לפעמים אנחנו מקבלים תשובות מדעיות ועובדתיות, ולפעמים תשובות מן הדמיון. בשיר "גמדים בחוטי החשמל" של חגית בנזימן יש שתי תשובות כאלה.

Back To Top