skip to Main Content

תקשורת ברשת

בקרב הצעירים בימינו הרשתות החברתיות הן אחד מאמצעי התקשורת העיקריים, ויש לעורר בהם מודעות לסכנות הטמונות בהן ולדרך הנכונה להתנהג בהן.

Back To Top