skip to Main Content

הצומח בסביבתנו

הצומח הוא חלק חשוב מהחיים שלנו ביום-יום – הוא משפיע על מראה הסביבה, על האוויר ועל זיהום האוויר ואפילו על מצב הרוח. אולם בדרך כלל איננו שמים לב לצמחים שסובבים אותנו בכל יום. פעילות זו מזמנת מודעות לצמחים שסביבנו.

Read More

מתנת האש

האש כל כך חיונית ובסיסית בחיי בני האדם, שכל תרבות ותרבות הציעה הסברים למקורה. מקורה של האש בסיפור על פרומתאוס מהמיתולוגיה היוונית הוא אצל האלים. ללא המתנה הזאת היו נידונים בני האדם לכליה. דרך אחת להבין את הסיפור היא לראות…

Read More
Back To Top