skip to Main Content

סודו של מר עוקבא – מתן בסתר

האגדה מהתלמוד הבבלי מפגישה אותנו עם חכם בבלי, מר עוקבא שמו, שהקפיד להסתיר מעשה מסוים אשר היה רגיל לעשות מדי יום – מתן צדקה בסתר. נציג את הסיפור לתלמידים בגרסה מקוצרת, משוכתבת ומאוירת.  

Read More
Back To Top