skip to Main Content
סינקדוכה, ביירון קים

לא לשפוט לפי הצבע

אנחנו נוטים לשפוט אדם לפי צבע עורו, ובכך רואים בחלק קטן ממנו דבר המייצג את האדם עצמו. תפיסה כזאת מונעת מאתנו לעתים לראות את המורכבות של כל אדם ולהתייחס אליו בכבוד הראוי לו כבן אדם. בכך עוסקת היצירה "סינקדוכה" של…

Read More
Back To Top