skip to Main Content

ציור שמעורר שאלות

ביצירה קארט בלאנש צייר מגריט אישה רוכבת על סוס ביער. תעתועי הראייה בציור מעלים בנו שאלות ותמיהות. בעקבות ההתבוננות בתמונה נדון בתחושותיהם של התלמידים לנוכח הלא צפוי והלא הגיוני.

Read More

ארבעת הבנים, ארבעה ספרים

לעתים קרובות השאלות שאנו שואלים וגם השאלות שאין אנו שואלים מספרות הרבה עלינו. הרבה מהמידע שיש לנו על ארבעת הבנים המוזכרים בהגדה נובע מהשאלות ששאלו או לא שאלו. בפעילות זו נדון בשאלות אלו: מה מגלות עלינו השאלות שאנו שואלים? עד…

Read More
Back To Top