skip to Main Content

כשתגדלי תביני

מחקרים מלמדים  שילדים קטנים (עד כיתה א) שואלים כמאה שאלות ביום ושמסיבות שונות מספר השאלות יורד ככל שהם גדלים. שיר זה ממחיש את הסקרנות שמאפיינת את הגיל הצעיר וגם את תגובותיהם השכיחות של מבוגרים אליה.

Read More

לשוט בזמן

אחד ההיבטים של הזמן שהילדים מסוגלים להבין או לחוש הוא התבגרות ושינוי בגילים השונים. בציור זה דמויות בשלבי החיים השונים ובצדן דימוי – הספינות.

Read More
Back To Top