skip to Main Content

ללמוד בדרכי

מהן הדרכים האופטימליות ללימוד? שני מקורות אלו משיבים על שאלה זו ומציעים שיש ללמד את האדם לפי נטיותיו האישיות – תחומי עניין שקרובים ללבו, בכלים שמתאימים לכישוריו.

Read More

דרך מפותלת

בציור זה של ריצ'רד הס עומד אדם בתחילתה של דרך מפותלת שהוא צועד בה. חלק מהדרך מעגלי ואינו מוביל קדימה, ונתיבים אחרים בה מובילים את האדם לעבר האופק. נתבונן בציור, ונמשיל אותו לדרך שאנו צועדים בה בחיינו.

Read More

תפילת הדרך

לפני יציאה לדרך (בין-עירונית) נהוג במסורת היהודית לברך את ברכת הדרך ולאחל לעצמנו להגיע ליעד בשלום ובשמחה. התפילה נכונה גם להתחלות חדשות ומתאימה לפתיחת השנה.

Read More
Back To Top