skip to Main Content

אדם בחייו

שירו של יהודה עמיחי מבוסס על פרק ג' בקהלת. בקטע "לכול זמן" מתוך ספר קהלת מודגשת העובדה שכל מצב בחיים מקבל זמן משלו, כלומר לכל דבר יש מקום בעולם. אצל יהודה עמיחי הקטע מעורר רעיון שונה: החיים מורכבים, ולכן מגוון תחושות ומעשים –…

Read More

לשוט בזמן

אחד ההיבטים של הזמן שהילדים מסוגלים להבין או לחוש הוא התבגרות ושינוי בגילים השונים. בציור זה דמויות בשלבי החיים השונים ובצדן דימוי – הספינות.

Read More

להתחיל מחדש

אפשר לראות בזמן קו ישר מתמשך, אולם אפשר גם להתמקד דווקא במחזוריות שבו. השיר עוסק במחזוריות שבזמן דרך חודשי השנה אך גם מציין את ההתחדשות האפשרית בתוך אותה מחזוריות.

Read More
Back To Top