skip to Main Content

ללמוד בחברותא

מה עדיף – ללמוד לבד או עם אדם אחר? כמובן יש יתרונות לשתי דרכי הלימוד, ויש עדיפויות אישיות בעניין. שני מקורות אלו מציגים את היתרונות שבלימוד בחברותא, עם אדם אחר, שהיה סוג הלימוד המועדף אצל חז"ל.

Read More
Back To Top