skip to Main Content

לשוט בזמן

אחד ההיבטים של הזמן שהילדים מסוגלים להבין או לחוש הוא התבגרות ושינוי בגילים השונים. בציור זה דמויות בשלבי החיים השונים ובצדן דימוי – הספינות.

Read More
Back To Top