skip to Main Content

ללמוד בחברותא

מה עדיף – ללמוד לבד או עם אדם אחר? כמובן יש יתרונות לשתי דרכי הלימוד, ויש עדיפויות אישיות בעניין. שני מקורות אלו מציגים את היתרונות שבלימוד בחברותא, עם אדם אחר, שהיה סוג הלימוד המועדף אצל חז"ל.

Read More

מחלוקת

אמרה הומוריסטית אומרת: "אני לא מוכן להתווכח עם מישהו שחושב אחרת ממני". אולם בחיים האמתיים התקשורת וההידברות מזמנות שיח גם עם מי שחושב אחרת מאתנו. שיח כזה חשוב לפחות כמו תקשורת עם מי שמסכים אתנו.

Read More
Back To Top