skip to Main Content

עולים חדשים

עולים חדשים מתחילים מחדש כמעט מכל בחינה. הם לומדים שפה חדשה ומשנים אקלים, תרבות ומקום מגורים. הם מתחברים לחברים חדשים ומתחילים בעבודה חדשה. נכיר את הקשיים שהעולים נתקלים בהם, וננסה לפתח בנו רצון לעזור לעולים.

Read More
Back To Top