skip to Main Content

חדר קטן

השיר חדר קטן מתאר את ה"חדר" – המסגרת החינוכית המסורתית שרווחה במזרח אירופה – ומתאר את  הרבי מנחיל בחום את המסורת היהודית לדור הבא.

Read More
Back To Top