skip to Main Content

סודו של מר עוקבא – מתן בסתר

האגדה מהתלמוד הבבלי מפגישה אותנו עם חכם בבלי, מר עוקבא שמו, שהקפיד להסתיר מעשה מסוים אשר היה רגיל לעשות מדי יום – מתן צדקה בסתר. נציג את הסיפור לתלמידים בגרסה מקוצרת, משוכתבת ומאוירת.  

Read More

ללמוד בדרכי

מהן הדרכים האופטימליות ללימוד? שני מקורות אלו משיבים על שאלה זו ומציעים שיש ללמד את האדם לפי נטיותיו האישיות – תחומי עניין שקרובים ללבו, בכלים שמתאימים לכישוריו.

Read More

מחלוקת

אמרה הומוריסטית אומרת: "אני לא מוכן להתווכח עם מישהו שחושב אחרת ממני". אולם בחיים האמתיים התקשורת וההידברות מזמנות שיח גם עם מי שחושב אחרת מאתנו. שיח כזה חשוב לפחות כמו תקשורת עם מי שמסכים אתנו.

Read More
Back To Top