skip to Main Content

בנק הזמן

הזמן הוא מרכיב חשוב בחיי היום-יום שלנו. אנו רגילים בדרך כלל "לנצל" אותו או "להשתמש" בו. אך תמיד אנחנו רוצים שיהיה לנו יותר זמן. בפעילות זו מציג מיזם הרואה בזמן דבר יקר שאפשר "לתת" לאחר וגם "לקבל" בתמורה.

Read More
Back To Top