skip to Main Content

ניסן > שאלות

ארבע הקושיות פותחות את ליל הסדר, שהוא לילה של שאלות, חקירה ובחינה. בעת כניסתנו לחודש ניסן, נבחן את נושא השאלות מזוויות שונות: מה מקומן של השאלות בחיינו? מה כוחן של שאלות ומה חשיבותן? האם השאלות שאנו שואלים משקפות ומביעות את אישיותנו? האם צריך לשאול תמיד את כל השאלות? ועוד.

arrow1
books-1-1

הרבה מהמידע שיש לנו על ארבעת הבנים המוזכרים בהגדה נובע מהשאלות ששאלו או לא שאלו. מה מגלות עלינו השאלות שאנו שואלים? עד כמה הן משקפות את אישיותנו?

seder_plate

ליל הסדר נפתח בארבע הקושיות, ארבע שאלות ששואלים הילדים את המבוגרים ושעוסקות בהבדלים בין הלילה הזה, ליל הסדר, לבין שאר לילות השנה.

מסביב לשנה

לבנה ניסן 1לבנה ניסן 2

כסלו > אור וחושך

לבנה ניסן 3לבנה ניסן 4

חשוון > האחר ואני

תשרי דף חדשלבנה ניסן 5

תשרי > התחלות

Rosh-Hodesh_Zman3TaliIcon_backrownd

ראש חודש > זמן

לבנה ניסן 6לבנה ניסן 7

אייר > בית

לבנה ניסן 8לבנה ניסן 9

אדר > גלוי ונסתר

לבנה ניסן 10לבנה ניסן 11

שבט > צמיחה

לבנה ניסן 12לבנה ניסן 13

טבת > מילים

לבנה ניסן 14לבנה ניסן 15

אלול > התבוננות

לבנה ניסן 16לבנה ניסן 17

אב > עצב

לבנה ניסן 18לבנה ניסן 19

תמוז > מטיילים

לבנה ניסן 20לבנה ניסן 21

סיוון > לימוד

Back To Top