skip to Main Content
לבנה חשוון 1לבנה חשוון 2

חשוון > האחר ואני

ראש הממשלה יצחק רבין נרצח בידי אדם שחשב שמעשיו שגויים, ומעשה זה נבע מחוסר יכולת לקבל מעשים ודעות שונים. לכן ביום הזיכרון ליצחק רבין אנו מתמקדים בנושא הסובלנות. אך לא רק דעות צריך ללמוד לקבל – כל אחד מאתנו הוא שונה, ועלינו ללמוד לקבל כשווה לנו גם מי שנראה אחרת, שמוצאו שונה, שמדבר בשפה אחרת או שיכולותיו שונות משלנו.

arrow1
universe-1044107_1920

כל אדם באשר הוא נברא בצלם אלוהים, כלומר יש בו משהו שמזכיר את האלוהות, את הנשגב ביותר. עלינו לזכור זאת ביחסנו לאנשים סביבנו.

003

בכ"ט בחשוון מצוין חג הסיגד, חגם של יהודי אתיופיה שבו מבקשים מחילה מאלוהים ומביעים את הכמיהה לעלות לירושלים. בלימוד על החג נוצרת הזדמנות להיפתח למנהגים ולתרבות אחרים משל הרוב בחברה.

מסביב לשנה

לבנה חשוון 3לבנה חשוון 4

טבת > מילים

Kislev_Or3לבנה חשוון 5

כסלו > אור וחושך

תשרי דף חדשלבנה חשוון 6

תשרי > התחלות

Rosh-Hodesh_Zman3TaliIcon_backrownd

ראש חודש > זמן

לבנה חשוון 7לבנה חשוון 8

אייר > בית

לבנה חשוון 9לבנה חשוון 10

ניסן > שאלות

לבנה חשוון 11לבנה חשוון 12

אדר > גלוי ונסתר

לבנה חשוון 13לבנה חשוון 14

שבט > צמיחה

לבנה חשוון 15לבנה חשוון 16

אלול > התבוננות

לבנה חשוון 17לבנה חשוון 18

אב > עצב

לבנה חשוון 19לבנה חשוון 20

תמוז > מטיילים

לבנה חשוון 21לבנה חשוון 22

סיוון > לימוד

Back To Top