skip to Main Content

אייר > בית

הבית במישור הפרטי אישי משמש כמקום מגורים, הוא מציין משפחה ומקום של הגנה וביטחון. בית לאומי מבטא זהות, העדר בית לאומי מעיד על נדודים וגלות, הקמתו של בית לאומי בארץ ישראל מעיד על מקום, שייכות ועצמאות.
בחודש אייר אנו עוסקים בשלושה מועדים הקשורים לנושא הבית הלאומי: יום הרצל – "חוזה המדינה" שחזה את הקמתו של הבית הלאומי, יום העצמאות – מועד הקמת הבית הלאומי, מדינת ישראל, ויום ירושלים – היא עיר הבירה של הבית הלאומי.

arrow1
byhgv1

השיר מתאר את השותפות ואת העשייה המגוונת בבניית הבית הלאומי בארץ ישראל.

זולטן קלוגר, מתיישבים מניחים את אבן הפינה לבית הלבנים הראשון בקיבוץ דוברת, 1946.

העיתונאים יודעים: "תמונה אחת שווה אלף מילים". נתבונן בתמונות המספרות על הבנייה ועל היצירה של הבית הלאומי בארץ.

מסביב לשנה

כסלו > אור וחושך

חשוון > האחר ואני

תשרי דף חדש

תשרי > התחלות

Rosh-Hodesh_Zman3TaliIcon_backrownd

ראש חודש > זמן

ניסן > שאלות

אדר > גלוי ונסתר

שבט > צמיחה

טבת > מילים

אלול > התבוננות

אב > עצב

תמוז > מטיילים

סיוון > לימוד

Back To Top