skip to Main Content
לבנה כסלו 1לבנה כסלו 2

כסלו > אור וחושך

בסופו של חודש כסלו, בשיאו של החורף ובתקופה שבה הימים קצרים יותר מכל ימות השנה, אנו מדליקים את נרות החנוכה כדי לפרסם את ניצחונו של האור על החושך, את ניצחון הרוח על העוולות. כך היה בימים ההם של המכבים, וכך בזמן הזה ‒ אם רק נישמע לקריאה להאיר את העולם.

arrow1
a-setting-sun

המדרש מספר מה חש האדם הראשון כשראה שהימים מתקצרים.

amphoras

לומדים את המקור מתוך התלמוד המספר על נס פך השמן.

מסביב לשנה

לבנה כסלו 3לבנה כסלו 4

טבת > מילים

לבנה כסלו 5לבנה כסלו 6

חשוון > האחר ואני

תשרי דף חדשלבנה כסלו 7

תשרי > התחלות

Rosh-Hodesh_Zman3TaliIcon_backrownd

ראש חודש > זמן

לבנה כסלו 8לבנה כסלו 9

אייר > בית

לבנה כסלו 10לבנה כסלו 11

ניסן > שאלות

לבנה כסלו 12לבנה כסלו 13

אדר > גלוי ונסתר

לבנה כסלו 14לבנה כסלו 15

שבט > צמיחה

לבנה כסלו 16לבנה כסלו 17

אלול > התבוננות

לבנה כסלו 18לבנה כסלו 19

אב > עצב

לבנה כסלו 20לבנה כסלו 21

תמוז > מטיילים

לבנה כסלו 22לבנה כסלו 23

סיוון > לימוד

Back To Top