skip to Main Content

חשוון > האחר ואני

ראש הממשלה יצחק רבין נרצח בידי אדם שחשב שמעשיו שגויים, ומעשה זה נבע מחוסר יכולת לקבל מעשים ודעות שונים. לכן ביום הזיכרון ליצחק רבין אנו מתמקדים בנושא הסובלנות. אך לא רק דעות צריך ללמוד לקבל – כל אחד מאתנו הוא שונה, ועלינו ללמוד לקבל כשווה לנו גם מי שנראה אחרת, שמוצאו שונה, שמדבר בשפה אחרת או שיכולותיו שונות משלנו.

arrow1
universe-1044107_1920

כל אדם באשר הוא נברא בצלם אלוהים, כלומר יש בו משהו שמזכיר את האלוהות, את הנשגב ביותר. עלינו לזכור זאת ביחסנו לאנשים סביבנו.

003

בכ"ט בחשוון מצוין חג הסיגד, חגם של יהודי אתיופיה שבו מבקשים מחילה מאלוהים ומביעים את הכמיהה לעלות לירושלים. בלימוד על החג נוצרת הזדמנות להיפתח למנהגים ולתרבות אחרים משל הרוב בחברה.

מסביב לשנה

טבת > מילים

Kislev_Or3

כסלו > אור וחושך

תשרי דף חדש

תשרי > התחלות

Rosh-Hodesh_Zman3TaliIcon_backrownd

ראש חודש > זמן

אייר > בית

ניסן > שאלות

אדר > גלוי ונסתר

שבט > צמיחה

אלול > התבוננות

אב > עצב

תמוז > מטיילים

סיוון > לימוד

Back To Top