skip to Main Content

סיוון > לימוד

בחודש סיוון חל חג השבועות – חג הביכורים וחג מתן תורה. בליל החג נהוג לקיים תיקון ליל שבועות שבו לומדים כל הלילה, ולכן החודש נתמקד בנושא הלימוד שהוא ערך עליון ביהדות ובכלל. במשך שנים רבות האנשים שנחשבו בעלי המעמד הגבוה ביותר בחברה היהודית היו תלמידי החכמים ולא העשירים או המוצלחים.
אחת המצוות החשובות ביותר בקריאת שמע ישראל עניינה חינוך הילדים: "ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך, בלכתך בדרך ובשכבך ובקומך". משפט זה מעיד על חשיבות הלימוד ומרמז גם על דרכי הלימוד: עליו להיעשות לאורך כל היום ובאמצעים שונים, ובהם שיח, יציאה לטבע וחוויה.
הלימוד ביהדות פירושו לימוד תורה. כאן נרחיב את הנושא ונתייחס ללימוד באופן כללי. נלמד על ערך הלימוד, לשם מה הלימוד, על דרכים שונות ללמוד ועוד.

arrow1
rock-65993_1280

רבי עקיבא, מגדולי חכמי ישראל, התחיל ללמוד בגיל מבוגר למדי, ומהמדרש אפשר ללמוד מאין הוא ינק עידוד ללמוד על אף המכשולים שעמדו בדרכו.

mosesonmountsinai-jean-leongerome-1895-1900

אחד המנהגים המסורתיים של חג השבועות הוא תיקון ליל שבועות – לימוד במשך כל הלילה. מנהג זה מקבל פנים חדשות בשנים האחרונות. לפניכם מדרש המסביר סיבה אחת העומדת מאחורי מנהג זה.

מסביב לשנה

לבנה סיוון 1לבנה סיוון 2

כסלו > אור וחושך

לבנה סיוון 3לבנה סיוון 4

חשוון > האחר ואני

לבנה סיוון 5לבנה סיוון 6

תשרי > התחלות

Rosh-Hodesh_Zman3TaliIcon_backrownd

ראש חודש > זמן

לבנה סיוון 7לבנה סיוון 8

ניסן > שאלות

לבנה סיוון 9לבנה סיוון 10

אדר > גלוי ונסתר

לבנה סיוון 11לבנה סיוון 12

שבט > צמיחה

לבנה סיוון 13לבנה סיוון 14

טבת > מילים

לבנה סיוון 15לבנה סיוון 16

אלול > התבוננות

לבנה סיוון 17לבנה סיוון 18

אב > עצב

לבנה סיוון 19לבנה סיוון 20

תמוז > מטיילים

לבנה סיוון 21לבנה סיוון 22

אייר > בית

Back To Top